Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Luật Môi trường

Sản xuất và kinh doanh theo hướng phát triển bền vững cần gắn liền với bảo vệ môi trường. Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cần cải thiện về mặt nhận thức

Việc chấp hành pháp luật về môi trường chưa được thực hiện đồng bộ. Theo l-psd.org, nguyên nhân chính là vì một số doanh nghiệp chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Do vậy việc thực hiện các quy định pháp luật chỉ mang tính hình thức chứ chưa thực sự hiệu quả.

Môi trường và doanh nghiệp

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không tách rời với môi trường. Nói cách khác, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu môi trường bị ô nhiễm dẫn đến thiên tai, dịch bệnh, thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị đình trệ. Do đó, bảo vệ môi trường được xem là nhân tố quyết định trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Tác động của pháp luật về môi trường

Pháp luật về môi trường kiểm soát và điều chỉnh những hành vi tác động đến môi trường. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm và thân thiện. Tuy điều này có thể hạn chế lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn, nhưng về mặt lâu dài, đây là phương pháp giúp duy trì tài nguyên bền vững.

Giải pháp chấp hành tốt hơn pháp luật về môi trường

  • Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
  • Tăng cường dự trữ tài chính để phục vụ đổi mới công nghệ, qua đó giảm thiểu tác động đến môi trường.
  • Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn liền với các nguyên tắc phát triển bền vững.