Month: December 2021

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Luật Môi trường

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Luật Môi trường

Luật Môi Trường
Sản xuất và kinh doanh theo hướng phát triển bền vững cần gắn liền với bảo vệ môi trường. Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Cần cải thiện về mặt nhận thức Việc chấp hành pháp luật về môi trường chưa được thực hiện đồng bộ. Theo l-psd.org, nguyên nhân chính là vì một số doanh nghiệp chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Do vậy việc thực hiện các quy định pháp luật chỉ mang tính hình thức chứ chưa thực sự hiệu quả. Môi trường và doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không tách rời với môi trường. Nói cách khác, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu môi trường bị ô nhiễm dẫn đến thiên tai, dịch bệnh, thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị đình trệ. Do ...